آدم ها با ویژگیهای منفی

♦️People with Negative qualities

♦️آدم ها با ویژگیهای منفی

▫️آدم وراج، پرچانه
▪️A windbag
▫️آدم ضدحال، آئینه دق
▪️A wet blanket
▫️آدم فضول
▪️A busybody-nosy parker
▫️آدم بله قربان گو
▪️A yes-person
▫️مایه دردسر، ملال آور
▪️A pain in the neck
▫️آدم حواس پرت، گیج
▪️A scatterbrain
▫️بچه ننه، لوس
▪️A mama’s boy
▫️آدم ضعیف و هالو، دهن بین
▪️A pushover
▫️آدم دردسر درست کن
▪️A troublemaker
▫️آدم جویای نام، جاه و مقام
▪️A social climber
▫️آدم کند و تنبل، شل و ول
▪️A slowcoach
▫️آدم خاله زنک، شایعه پخشکن
▪️A gossip
▫️از این شاخه به اون شاخه پریدن
▪️A rolling stone
▫️آدم تنبل
▪️A lazybones
▫️عصا قورت داده, خیلی رسمی
▪️A stuffed shirt
▫️کسل کننده
▪️A bore
▫️افاده ای، کلاس گذار
▪️A snob
▫️مهمان ناخوانده، چترباز
▪️A gatecrasher
▫️کوته فکر، متعصب
▪️Narrow-minded
▫️بیرحم، سنگدل
▪️Hard-hearted
▫️یکدنده، لجباز
▪️Pig-headed
▫️احمقانه، نسنجیده
▪️Hare-brained


تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم

تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در مالزی ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در اصفهان ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در تهران ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در کرج ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در شیراز ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در مشهد ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در تبریز ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی اصفهان

تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل

تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل اصفهان ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل کرج ، آموزش خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، قیمت تدریسخصوصی زبان انگلیسی در منزل ، هزینه تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در خانه ، آموزش خصوصی مکالمه زبان انگلیسی در منزل