اشتباهات رایج زبان انگلیسی

conversation-pieces-english_a

?چند فعل که اکثر زبان آموزان به اشتباه بعد آنها
حرف اضافه می آورند و یا حرف اضافه آنها را جا می اندازند. ?

❌Answer to my question
✅Answer my question
به سوالم جواب بده

❌Attack against the enemy
✅Attack the enemy
به دشمن حمله کردن

❌Comprised five chapters
✅Comprised of five chapters
از پنج فصل تشکیل شده

❌Enter into the classroom
✅Enter the classroom
وارد کلاس شدن

❌Allow / let to him (to) sit
✅Allow /let him (to) sit
اجازه بده بنشیند

❌Reached at the school
✅Reached the school
به مدرسه رسیدن

❌Told to her
✅Told her
بهش بگو

❌Inside/outside of the house
✅Inside/outside the house
داخل/خارج خانه


تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم

تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در مالزی ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در اصفهان ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در تهران ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در کرج ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در شیراز ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در مشهد ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در تبریز ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی اصفهان

تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل

تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل اصفهان ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل کرج ، آموزش خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، قیمت تدریسخصوصی زبان انگلیسی در منزل ، هزینه تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در خانه ، آموزش خصوصی مکالمه زبان انگلیسی در منزل

Tags: , , , , , , , , , , ,