اصطلاحات اجزاي صورت در زبان انگلیسی

??چند اصطلاح بسیار كاربردی با استفاده از اجزای صورت??

Mouth دهان

? Why did you tell my secret to Sarah?? You’ve got a big mouth.
چرا رازِ منو به سارا گفتی؟ خیلی حرف میزنی!

? get a big mouth.
زیاد حرف زدن، كسی كه نتواند جلوی دهنش را بگیرد.

Eye چشم

? Excuse me. Could you keep an eye on my bag while I go for a swim?
ببخشید، امكان داره حواستون به كیف من باشه وقتی دارم شنا میكنم؟
? keep an eye on sth.
چشم از روی چیزی بر نداشتن.

Tongue زبان

?Don’t tell me the answer. It’s on the tip of my tongue.
جواب رو بهم نگو. (سر) نوك زبونمه!

? on the tip of the tongue
نوك زبان بودن!

Ear گوش

? He never listens to anything anybody says. It just goes in one ear and out the other.
او به حرف هیچكس گوش نمی دهد. از این گوش میگیرد از دیگری خارج می كند!

? go in one ear and out the other.
از یك گوش شنیدن از دیگری خارج كردن!

Nose بینی

? I’ve told you before. Keep your nose out of my business.
قبلاً هم بهت گفته بودم. در كارِ من فضولی نكن.

? keep nose out of s.one business.
در كار كسی دخالت نكردن، فضولی نكردن


تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم

تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در مالزی ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در اصفهان ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در تهران ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در کرج ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در شیراز ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در مشهد ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در تبریز ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی اصفهان

تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل

تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل اصفهان ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل کرج ، آموزش خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، قیمت تدریسخصوصی زبان انگلیسی در منزل ، هزینه تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در خانه ، آموزش خصوصی مکالمه زبان انگلیسی در منزل

Tags: , , , , , , ,