اصطلاحات با حیوانات

???????
?Ant مورچه

✅Ants in the pants
?احساس ناراحتی و ناآرامی کردن است.

✅Do you have ants in the pants or what?
?چیه، کک توی بدنت افتاده؟

?Bat خفاش?

✅Blind as a bat
?کور

✅Without my glasses, I am blind as a bat.
?بی عینک ، واقعاً کورم.

???????
?Bee زنبور?

✅Busy as a bee
?کنایه از پرمشلغه بودن

✅He never seems to have time to talk. He’s always busy as a bee.
?انگار هیچ وقت فرصت حرف زدن نداره، خیلی سرش شلوغه.

?Bird پرنده?
✅A little bird told me
?اصطلاحی معادل آقا کلاغه خبر داد

✅Bird
?دختر – زن

✅Do you know that bird?
?اون زن رو می‌شناسی؟

✅Early bird
?اصطلاحی برای کسی که صبح زود از خواب بیدار می‌شود.

✅Eat like a bird
?آدم کم خوراک

✅She eats like a bird.
?خیلی کم خوراکه.
????????
?Bug حشره?

✅Bug
?ویروس ـ سرماخوردگی

✅My sister can’t come to your party because she caught a bug.
?خواهرم نمی‌تونه به مهمونی‌تون بیاید چون سرماخورده.

✅to bug
?اذیت کردن

✅Stop bugging me!
?دست از سرم بردار. اذیتم نکن.

?Bull گاو نر?

✅Bull-headed
?لجباز

✅Sometimes you are so bull-headed!
?بعضی وقت‌ها خیلی یک‌دنده می‌شی!

?Butterfly پروانه?

✅(to have) butterflies
?عصبی و هول شده

???????
?Cat گربه?

✅Rain cats and dogs
?باران شدید

✅It is raining cats and dogs outside
?بیرون عجب بارونی داره میاد.

✅Catnap
?چرت کوتاه

?Hen مرغ?

✅Hen-pecked
?مرد زن ذلیل

✅He’s been hen-pecked for the past 25 years.
?25ساله كه زن ذلیله.
??????
?Goat بز?

✅Scapegoat
?سپر بلا
??????
?Horse اسب?

✅Beat a dead horse:
?معادل آب در هاون کوبیدن

✅Stop asking him to do you a favor. You’re beating a dead horse.
?اینقدر ازش نخواه واسه‌ات کاری کنه. آب تو هاون کوبیدنه.

?????????
?Mouseموش?

✅Mousy
?خجالتی

✅She’s sort of mousy.
?یه جورایی دختر خجالتی‌ایه.

?Owl جغد?

✅Night owl
?کسی که شب بیداری را دوست دارد

?????????

?Pig خوک?

Pig out, eat like a pig
جفتشون به معنی پرخوریه

✅Pig-headed
?لجباز

✅You’re always pig-headed.
?همیشه آدم لجبازی هستی.
??????
?Pigeon کبوتر?

✅Pigeon
?آدم ساده لوح – هالو

✅Mark is no pigeon
?مارک که ساده لوح نیست.

Tags: , , , , , , , , , , ,