اصطلاحات با دل

 

در زیر می توانید با برخی اصطلاحات مربوط به دل آشنا شوید :

? I inspired him with courage
? به او دل و جرات دادم

? She will never realize this wish
? این ارزو به دلش خواهد ماند

? One feels cooped up within these four walls
? ادم  این چاردیواری دلش میگیرد

? Heart speaks to heart
? دل به دل راه داره

? I didn’t have the heart to punish the kid
? دلم نیومد بچه را تنبیه کنم

? There was no end of visitors at the fair
? تا دلت بخواهد در نمایشگاه ادم بود

? You have to bottle up your anger
? باید خشمت را در دل نگه داری

? One can not always have  things his way
? همیشه اوضاع به دلخواه ادم نیست

 

در زیر می توانید با برخی اصطلاحات مربوط به دل آشنا شوید :

✅My heart sank
?دلم هری ریخت پایین

✅I let off steam
?دل خود را خالی کردم

✅ I had a heavy heart
?دلتنگ بودم

✅This is just sugar coating
?این فقط دلخوش کنک است

✅It gave me a great glee
?دلم خنک شد

✅I had my heart in my mouth
?دل تو دلم نبود

✅I am starving
?از گرسنگی دلم ضعف میره

✅I am on edge
?دلم شور میزنه

✅She is depressed
?دلش گرفته

✅To abandon something
?از چیزی دل کندن

❎ This is the very thing I wanted
?این همان چیزیه که دلم می خواست

❎ To wear one’s heart on one’s sleeve
?سفره دل گشودن

❎ Utter what your gloomy heart wishes
?هر چه می خواهد دل تنگت بگو

❎ I took the bike into pieces
?دل و روده دوچرخه را دراوردم

❎ I am sore at her
?از او دل خوشی ندارم

❎ You will never realize this wish
?این ارزو به دلت خواهد ماند

❎ I took offence at him
?حرف او را به دل گرفتم

❎ I feel attached to him
?به او دل بسته ام

❎ I took the plunge
?دل به دریا زدم

❎ I comforted him
?از او دلجویی کردم

❎ I nursed a grudge against him
?از او کینه به دل گرفتم

Tags: , , , , , ,