اصطلاحات با نزدیک

✅ Stay near me. Stay by my side
? نزدیکم بمان
✅ I’ll do it in near future
? در اینده نزدیک این کار را خواهم کرد

✅ He was nearly killed
? نزدیک بود کشته شود

✅ He is a close friend of mine
? او دوست نزدیک من است
✅ Keep away from fire
? نزدیک اتش نشو
✅ Winter is approaching
? زمستان داره نزدیک می شه
✅ Death is drawing near
? مرگ نزدیک میشه
✅ It is almost a year since I have bought it
? نزدیک یک ماه است که خریدمش

✅ The gas station is nearby
? پمپ بنزین همین نزدیکی هاست
✅ I am on intimate terms with one of the ministers
? به یکی از وزرا نزدیک هستم
✅ She was pretty when I saw her at close quarters
? از نزدیک که او را دیدم خوشگل بود


تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم

تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در مالزی ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در اصفهان ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در تهران ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در کرج ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در شیراز ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در مشهد ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در تبریز ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی اصفهان

تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل

تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل اصفهان ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل کرج ، آموزش خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، قیمت تدریسخصوصی زبان انگلیسی در منزل ، هزینه تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در خانه ، آموزش خصوصی مکالمه زبان انگلیسی در منزل

Tags: , , , , , ,