تدریس خصوصی زبان

اصطلاحات جملات مفید

اصطلاحات جملات مفید

در زیر می توانید با اصطلاحات جملات مفید آشنا شوید :

1) ✳️He left no stone unturned
❎ از هیچ کوششی دریغ نکرد

2) ✳️Dock your head
❎ سرت را بدزد

3) ✳️ Don’t open my wound
❎ داغ دلم را تازه نکن

4) ✳️ I decided to do without it
❎ از خیرش گذاشتم

5) ✳️ Go and enjoy yourself
❎ برو خوش باش

6) ✳️ Please do me a favor
❎ لطفا در حق من لطفی کنید

7) ✳️ She has done nothing wrong
❎ خطایی از او سر نزده

8) ✳️You can’t find anything in this God-forsaken place
❎ تو این خراب شده هیچی گیر نمیاد

9) ✳️ He is still green
❎ هنوز خام است(کم تجربه)

10) ✳️ You can rest assured
❎ خاطر جمع باشید

11) ✳️ She leads her husband by the nose
❎ سوار شوهرش است

12) ✳️ The responsibility weighs heavily on me
❎ بار مسولیت بر دوشم سنگینی می کند

13) ✳️ He turned white with rage
❎ از شدت خشم رنگش سفید شد

14) ✳️ She is a light sleeper
❎ خوابش سبک است

15) ✳️ Don’t make yourself cheap
❎ خودتو سبک نکن

16) ✳️ He has a clean charactor
❎ اخلاقا ادم سالمی است

17) ✳️ Keep your ear to the ground
❎ گوش به زنگ باش

18) ✳️ I gave him full powers
❎ ریش و قیچی بدستش دادم

19) ✳️ I will wreck your life
❎ زندگیت را سیاه می کنم

20) ✳️ Our differences were settled
❎ اختلافاتمان حل شد

Tags: , , , , , ,