اصطلاحات در مورد شخصیت

?People’ Character
? نسبتاً اجتماعی است.
?He‘s quite sociable.

? نسبتاً گوشه گیر است.
?He’s rather unsociable.

⚫️ من مهربان و صمیمی هستم.
⚫️I’m kind and friendly.

? خودم را مهربان و صمیمی می د

انم.
?I consider myself kind and friendly.

? او راستگو(درستکار)/ نادرست است.
?He’s honest/ dishonest.

⚫️ او آرام/ عصبی است.
⚫️He’s calm/nervy.

? او اجتماعی(زود جوش) / گوشه کیر(دیر جوش) است.
?He’s sociable/unsociable.

? او خوش اخلاق/ بد اخلاق است.
?He’s good-tempered/bad-tempered.

⚫️ او صمیمی(خوش برخورد) است/ او چندان صمیمی نیست.
⚫️He’s friendly/ rather unfriendly.

? او خنده رو/افسرده است.
?He’s cheerful/depressed.

? او پر حرف/ کم حرف است.
?He’s talkative/quiet.

⚫️ او خوش صحبت/ کسل کننده است.
⚫️He’s entertaining/boring.

? او خجالتی/پررو است.
?He’s shy/ cheeky.
? او مودب/ بی ادب است.
?He’s polite/impolite.

⚫️ او متین (باوقار)  جلف/ سطح پایین است.
⚫️He’s calm/composed/ self-possessed cheap/ low-class.

? او مودب/ بی ادب است.
?He’s polite/ impolite (rude).

? او قابل اعتماد/ غیر قابل اعتماد است.
?He’s reliable/unreliable.

⚫️ او باهوش/ کودن است.
⚫️He’s smart (clever, intelligent)/stupid.

? او پر کار/ تنبل است.
?He’s hard- working/ lazy.

? او صبور / عجول است.
?He’s patient/ impatient.

⚫️ او فعال/ کم تحرک است.
⚫️He’s active/ inactive.

? او عاطفی/ غیر عاطفی است.
?He’s emotional/ unemotional (cool).

? او آگاه (معقول)/ ناآگاه است.
?He’s sensible/ insensible.

? او خوش بین/ بدبین است.
?️He’s optimistic /pessimistic.

? او شجاع(با شهامت)/ بزدل است.
?He’s brave(courageous)/chicken-hearted(a coward).

? او جدی/ بی خیال است.
?He’s serious/ easygoing.

?️ او سخاوتمند/ خسیس است.
?️He’s generous/ mean.

? او صرفه جو/ ولخرج است.
?He’s economical/extravagant.

? او با تدبیر/ بی تدبیر است.
?He’s tactful/tactless.

?️ او دارای اعتماد به نفس/ فاقد اعتماد به نفس(متزلزل) است.
?️He’s self-confident/ insecure.

?او مهربان/ نامهربان است.
?He’s kind/ unkind.
? او متواضع/ متکبر است.
?He’s down- to-earth (humble)/arrogant.

?️ او عاقل/ ابله است.
?️He’s wise/ a fool (foolish).

? او قاطع/ بی اراده است.
?He’s decisive/ indecisive.

? او روشنفکر/امّل است.
?He’s intellectual/ fanatic.

?️ او مسئول/ غیر مسئول است.
?️He’s responsible/irresponsible.

? او خلاق/ فاقد خلاقیت است.
?He’s creative/unimaginative.

? او خود خواه نیست/ خود خواه است.
?He’s unselfish/ selfish.

?️ او آزاد اندیش/ کوته فکر است.
?️He’s broad-minded/ narrow- minded.

? او با سلیقه/ شلخته است.
?He’s tidy(neat)/ messy(untidy).

? او حس همکاری دارد/ حس همکاری ندارد.
?He’s cooperative/uncooperative.

?️ او با ملاحظه/ بی ملاحظه است.
?️He’s considerate/inconsiderate.

? او قابل انعطاف/ لجباز است.
?He’s flexible/stubborn.

? او یک آقای به تمام معنی است.
?He’s a real gentleman.

?️ او یک خانم به تمام معنی است.
?️She’s a real lady.

? او با نشاط و پر انرژی است.
?He’s lively and energetic.

? او مبتکر و خلاق است.
?He’s innovative and creative.

?️ او متفکر و آزاد اندیش است.
?️He’s thoughtful and open-minded.

? او خود ساخته و متکی به نفس است.
?He’s self- made and independent.

? او با سواد و با مطالعه است.
?He’s knowledgeable and well- read.

? او با شخصیت و قابل احترام است.
?He’s dignified and respectable.


 

Tags: , , , , , , , , , , ,