تدریس خصوصی زبان

اصطلاحات رایج در فیلمها


?????
?Don’t dare do that again!
✨دیگه نبینم از این غلط ها بکنی!

?Ok, now give!
✨خوب بنال ببینم!

? I’ll teach you!
✨حالا بهت نشون میدم!

?Quite a party!
✨عجب مهمانی ای!

?It was heaven!
✨محشر بود!

?There is a dear!
✨قربونت برم!

?My foot!
✨چه مزخرفاتی! ، چه جفنگیاتی!

?It’s a matter of sink or swim!
✨مسئله ی مرگ و زندگی است!

?Be quick about it!
✨لفتش نده

? Sugar!
✨گندش بزنن
?Hang him!
✨گور پدرش!

?Don’t pick on me!
✨گیر نده!
? Like fun!
✨تو گفتی و من هم باور کردم


تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم

تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در مالزی ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در اصفهان ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در تهران ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در کرج ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در شیراز ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در مشهد ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در تبریز ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی اصفهان

تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل

تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل اصفهان ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل کرج ، آموزش خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، قیمت تدریسخصوصی زبان انگلیسی در منزل ، هزینه تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در خانه ، آموزش خصوصی مکالمه زبان انگلیسی در منزل

Tags: , , , , , ,