اصطلاحات رایج زبان انگلیسی

✳️ He hates my guts.
❎ چشم دیدن مرا نداره.

✳️ A good thing you didn’t go.
❎اچه خوب شد نرفتی.

✳️ I had a terrible time of it.
❎ پدرم دراومد!

✳️ You had the luck of the devil.
❎ خرشانسی اوردی.

✳️ It is all hot air.
❎ همه اش حرف مفته.

✳️ He splits hairs.
❎ مو را از ماست می کشه.

✳️ We are not on speaking terms.
❎ با هم قهر هستیم.

✳️ Please excuse my back.
❎ ببخشید پشتم به شماست.

✳️ It doesn’t pay.
❎ صرف نمی کند.

✳️ Don’t tell dirty joke
❎ شوخی رکیک


تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم

تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در مالزی ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در اصفهان ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در تهران ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در کرج ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در شیراز ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در مشهد ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در تبریز ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی اصفهان

تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل

تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل اصفهان ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل کرج ، آموزش خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، قیمت تدریسخصوصی زبان انگلیسی در منزل ، هزینه تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در خانه ، آموزش خصوصی مکالمه زبان انگلیسی در منزل

Tags: , , , , , ,