اصطلاحات مربوط به ازدواج و خواستگاری

تدریس خصوصی زبان انگلیسی

 

? #اصطلاحات مربوط به #ازدواج کردن و #خواستگاری. برای شما لازمه???

?I want to marry Maryam.
?من میخواهم با مریم ازدواج کنم.
?Ali wants to marry her.
?علی میخواهد با او ازدواج کند .
?Mohsen proposed to her.
?محسن از او خواستگاری کرد.
?Will you marry me?
?با من ازدواج میکنی؟
?I got married to him.
?با او ازدواج کردم.
?He proposed to me.
?ازم خواستگاری کرد.
?I am not going to get married now.
?فعلا قصد ازدواج ندارم.
?I don’t believe in marriage.
?به ازدواج اعتقاد ندارم.
?I am engaged now.
?فعلا نامزدم.
?I will marry the one I really love.
?من با کسی که واقعا دوست دارم ازدواج میکنم


تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم

تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در مالزی ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در اصفهان ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در تهران ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در کرج ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در شیراز ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در مشهد ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در تبریز ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی اصفهان

تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل

تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل اصفهان ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل کرج ، آموزش خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، قیمت تدریسخصوصی زبان انگلیسی در منزل ، هزینه تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در خانه ، آموزش خصوصی مکالمه زبان انگلیسی در منزل

Tags: , , , , , ,