اصطلاحات و جملات کاربردی درمورد زمان

اصطلاحات و جملات کاربردی درمورد زمان

اصطلاحات و جملات کاربردی درمورد زمان

?What do we do with time?
?ما با وقت چیکار میکنیم؟

?spend time on things/ spend time doing things
?وقتمون صرف چیزی یا انجام کاری میکنیم

?I spend most of my time on Facebook.
?بیشتر وقتمو تو فیس بوک میگذرونم

?I spend most of my time studying
?بیشتر وقتمو مطالعه میکنم

?devote time to things
?وقتمون به چیزی اختصاص میدیم/ برای چیزی وقت میگذاریم

?He devoted about 4 hours to each module.
?برای هر نمونه چهار ساعت وقت گذاشتش

?run out of time
?وقتمونو تموم میکنیم یا به قول خودمون ” وقتمون تموم میشه”

?I ran out of time before I could finish the test.
?قبل از این جواب تمام تست ها رو بدم وقتم تموم شد

?waste time on
?وقتمونو تلف میکنیم

?Why do you waste time on the computer?
?چرا وقتتو پای کامپیوتر تلف میکنی؟

?What do things or activities do with time?
?کارها و فعالیت هایی که انجام میدیم با وقت چیکار میکنند؟

?take time
?وقت میبرند/ طول میکشند

?It takes me 10 minutes to take a shower.
?ده دقیقه ای دوش میگیرم ( ده دقیقه طول میکشه که دوش بگیرم)

?eat up your time
?گاهی “خیلی وقت گیرند”

?Preparing for lectures eats up all my time.
?آماده شدن برای کنفرانس خیلی وقت گیره (تمام وقتمو میگیره).

?What does time itself do?
?خود وقت چیکار میکنه؟

Tags: , , , ,