اصطلاحی است که از دو کلمه درست شده است

learn_english_3

?دو جمله ای  (Binomials):اصطلاحی است که از دو کلمه درست شده است و معمولا با (and)
ربط داده میشود.

?odds and ends
خرت و پرت(باقیمانده )
?give and take
بده و بستان
?Wine and dine
پذیرایی
?Part and parcel
بخشی جدایی   ناپذیر از چیزی.
?Prim and proper
رسمی و خشک.
?Rant and rave
داد و بیداد
?Rough and ready
سرسری -استاندارد پایین
?Rack and ruin
خراب و ویران
?Born and bred
متولد و بزرگ شده در جای دیگر.
?Tried and true
تست شده
?Life and limb
سلامت و زندگی
?Peace and quiet
صلح و آرامش.
?First and foremost
اول از همه
?Pick and choose
انتخاب گسترده-آزاد
?Rest and recreation
تفریحی و سرگرمی.
?Leaps and bounds
سرعت فوق العاده (جهش )
?Null and void
پوچ و خالی، نامعتبر
?Heart and soul
با دل و جان
?Cease and desist
متوقف عمل! (فرمان).
?Plain and simple
ساده و ساده.
?Clean and tidy
تمیز و مرتب.


تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم

تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در مالزی ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در اصفهان ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در تهران ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در کرج ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در شیراز ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در مشهد ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در تبریز ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی اصفهان

تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل

تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل اصفهان ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل کرج ، آموزش خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، قیمت تدریسخصوصی زبان انگلیسی در منزل ، هزینه تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در خانه ، آموزش خصوصی مکالمه زبان انگلیسی در منزل