‎چند اصطلاح براي اظهار همدردي در انگلیسی

I’m terribly sorry.

I’m awfully sorry.
‎واقعا متاسفم.

I try to make it up.
‎سعی می کنم جبران کنم.

no offense
‎منظور بدی نداشتم.

None taken.
‎من هم به دل نگرفتم.

Don’t mention it!
‎اصلا حرفش رو هم نزن.

No sweat man!
‎بی خیال بابا!

Don’t put yourself through hell.
‎به خودت فشار نیار.

There is no need for that guilt trip.
‎اصلا احتیاج به سرزنش خودت نیست.

Go easy on that.
Take it easy.
‎زیاد سخت نگیر.

To open out one’s heart:
‎درد و دل كردن
My heart is heavy.
‎دلم گرفته است.

Speak your heart.
‎حرف دلت رو بزن.

I’m blowing some steam on.
‎دارم عقده دلم رو خالی می کنم.

That’s just a guts feeling.
‎این فقط یک احساس درونیه.

That’s very truthful of me.
‎با تمام صداقت دارم می گم.

I know what you are going through!
‎می دونم چه رنجی داری می کشی!
???
None taken.
من هم به دل نگرفتم.

Don’t mention it!
اصلا حرفش رو هم نزن.

No sweat man!
بی خیال بابا!

Don’t put yourself through hell.
به خودت فشار نیار.

There is no need for that guilt trip.
اصلا احتیاج به سرزنش خودت نیست.

Go easy on that.
Take it easy.
زیاد سخت نگیر.

To open out one’s heart:
درد و دل كردن
My heart is heavy.
دلم گرفته است.

Speak your heart.
حرف دلت رو بزن.

I’m blowing some steam on.
دارم عقده دلم رو خالی می کنم.

That’s just a guts feeling.
این فقط یک احساس درونیه.

That’s very truthful of me.
با تمام صداقت دارم می گم.

I know what you are going through!
می دونم چه رنجی داری می کشی!

Tags: , , , , , , ,