انواع بارندگی در زبان انگلیسی

Types of precipitation

?دارد باران می بارد.
It’s raining.

?بیرون به شدت باران می بارد.
It’s pouring outside.

?دارد مثل سیل باران می بارد.
It’s raining cats and dogs.

?باران سنگینی می بارد.
It’s raining heavily.

?قطره های باران خیلی درشت است.
The raindrops are huge.

⛈دارد رگبار می بارد.
It’s showering.

?به شدت باران می بارد.
The rain is coming down in torrents.
☔️دیشب باران شدیدی بارید.
We had a torrential downpour last night.

?(منظور بارانی است که از قطرات بسیار ریز ولی متراکم تشکیل شده و مخصوص مناطق ساحلی است.)
It’s drizzling. I like drizzles.

?(منظور باران سبک و متناوب است.)
It’s sprinkling.

?(منظور مخطوط باران و برف و یا باران و تگرگ است.)
It’s sleeting.

?شش ساعت است که بِلاوقفه باران می بارد.
It’s been raining nonstop for six hours.

⛈(منظور طوفان همراه با رعد و برق و رگبار کوتاه مدت است.)
We had a thundershower this morning.

?(منظور طوفان همراه با رعد و برق و باران سنگین است.)
We had a thunderstorm yesterday.

?جاده به علت باران لغزنده است.
The road is slippery because of the rain.

?بهنگام غروب باران های پراکنده خواهد بارید.
There will be scattered rains in the evening.

?راه رفتن زیر باران را دوست دارم.
I like walking in the rain.

?زیر باران خیس شدم.
I got wet in the rain.

?خیس آب شدم.
I was soaked.

?تا مغز استخوانم خیس شد.
I got wet to the skin/ bone.

☔️میزان بارندگی در این منطقه چقدر است؟
What’s the rate of rainfall in this area?
?باران قطع شده است. آسمان دارد صاف می شود.
The rain has stopped. It’s clearing up.

?فصل بارندگی در شهرت چه زمانی است؟
When’s the rainy season in your city?

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,