بخشی از گرامر تدریس خصوصی زبان

[kkstarratings]

english-grammar

 

?افعال دو کلمه ای

? افعال دو کلمه ای عبارتند از افعال مرکبی که از یک فعل به اضافۀ یک ضمیمه یا دنبالۀ قیدی تشکیل می شود. اینگونه افعال را افعال ترکیبی می گویند.
? نوشتن و پر کردن fill in
?بیرون آوردن لباسtake off
?برچیدن، سوار کردن مسافرpick up
?پوشیدنput on
?کم کردن صداturn down
?تکمیل کردن(فرم)fill out
?افعال دو کلمه ای به دو دسته، جدا نشدنی و جدا شدنی تقسیم می شوند.

?افعال دو کلمه ای جدا نشدنی
Inseparable Two-word Verbs
?در افعال دو کلمه ای جدا نشدنی دنباله قیدی همیشه بلافاصله بعد از فعل آورده می شود و مفعول چه اسم باشد و چه ضمیر، بعد از دنبالۀ قیدی قرار می گیرد و تحت هیچ گونه شرایطی نمی توان دنبالۀ قیدی را از فعل جدا کرده، بعد از مفعول قرار داد.

? از چپ به راست در جمله? فعل+دنباله قیدی+مفعول
او دیروز تصادفاً دوستش را دید.
?He ran into his old friend yesterday.

در نظر دارم فردا به او تلفن کنم.
?I am going to call on him tomorrow.

?افعال دو کلمه ای جدا شدنی
Separable Two-word Verbs

? در مورد افعال دو کلمه ای جدا شدنی، هم می توان مفعول اسمی را بعد از دنباله قیدی قرار داد و هم می توان آن را بین مفعول و دنبالۀ قیدی آورد. مثلاً هر دو جملۀ زیر را می توان با یک مفهوم به کار برد.

?از چپ به راست در جمله ? فعل +دنباله قیدی +مفعول

او دیروز کتش را بیرون آورد.
?He took off his coat yesterday.

مستخدم صورت حساب را تنظیم کرد.
?The waiter made out the bill.

? از چپ به راست در جمله ? فعل +مفعول +دنباله قیدی

او دیروز کتش را بیرون آورد.
?He took his coat off yesterday.

مستخدم صورت حساب را تنظیم کرد
?The waiter made the bill out.

 موسسه زبان های خارجی دنیای زبان با بیش از ۲۰ سال سابقه درخشان در زمینه آموزش تدریس خصوصی زبان انگلیسی به صورت فشرده با اساتید تحصیل کرده و باتجربه از کشور انگلیس و آمریکا و همچنین آمادگی برای آزمون های های TOEFL IELTS و آموزش زبان انگلیسی در منزل و محل کار و نیز آموزشگاه آماده ارائه خدمات می باشد.

تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم

تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در مالزی ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در اصفهان ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در تهران ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در کرج ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در شیراز ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در مشهد ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در تبریز ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی اصفهان

تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل

تدریس خصوصی زبان در منزل ، تدریس خصوصی زبان در منزل اصفهان ، تدریس خصوصی زبان ، آموزش خصوصی زبان ، قیمت تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، هزینه تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در خانه ، آموزش خصوصی مکالمه زبان انگلیسی در منزل

Tags: , , , , , , ,