تدریس خصوصی زبان آلمانی

برخی اصطلاحات ساده زبان آلمانی در تدریس خصوصی زبان آلمانی

تدریس خصوصی زبان آلمانی و سایر زبان ها در آموزشگاه دنیای زبان

برخی اصطلاحات ساده زبان آلمانی در تدریس خصوصی زبان آلمانی و سایر زبانها

زبان آموز محترم توجه داشته باشید در متن زیر می توانید با برخی اصطلاحات زبان آلمانی آشنا شوید همچنین در آموزشگاه دنیای زبان می توانید با کلاس های تدریس خصوصی زبان در کوتاه ترین زمان ممکن زبان مورد علاقه خود را یاد بگیرید.

در بخش زیر برخی اصطلاحات ساده و ابتدایی زبان آلمانی برای زبان آموزانی که در ابتدای یادگیری زبان آلمانی هستند

 

اصطلاحات شماره 1 :

✳️sich vorstellen?
خود را معرفی کردن

?Wie heißen/heißt Sie/du?
?Wie ist Ihr/dein Name?
اسمت/تون چیه؟

?Ich heiße…
?Ich bin….
?Mein Name ist…
اسم من…است.

?der Name اسم
?der Vorname اسم کوچک
?der Spitzname اسم مستعار،لقب
?der Familienname/Nachname
اسم فامیل، نام خانوادگی

 

اصطلاحات شماره 2 :

✳️nach der Herkunft/Nationalität fragen??????
سوال در مورد اصالت و ملیت کسی

?Woher kommen Sie?محترمانه
?Woher kommst du?دوستانه
اهل کجا هستی/د؟

?Aus welchem Land kommen/kommst Sie/du?
از کدام کشور می آیید؟(اهل کدام کشورید؟)

?Ich komme aus…
??dem Iran/Deutschland/den USA/Kanada/Australien/Großbritannien.
من اهل ایران/آلمان/آمریکا/کانادا/استرالیا/بریتانیا هستم.

 

اصطلاحات شماره 3 :

⚠️نکته؛
معنی ضمیر پرسشی “”?woher?? از کجا؟””،،، و معنی “”?wohin ??به کجا؟”” می باشد.

〽️Woher weiß du das?
از کجا میدونی؟
〽️Wohin gehen Sie?
(به)کجا میرید؟

✳️nach dem Alter fragen??
سوال در مورد سن و سال

?Wie alt sind/bist Sie/du?
چند سالته/سالتونه؟

?ich bin…Jahre alt.
من…سال سن دارم.

???geboren werden ??
متولد شدن

?Wann/Wo sind sie geboren?
کی/کجا بدنیا اومدید؟

?ich bin am 27.April geboren.
Ich wurde am 27.April 1989 geboren
در بیست و هفتم آپریل ۱۹۸۹ بدنیا آمدم.

?ich bin in Berlin geboren.
Ich wurde in Berlin geboren.
دربرلین بدنیا آمدم.

 

اصطلاحات شماره 4 :

?Es freut mich, dich/Sie kennenzulernen.?
از آشناییت/تون خوشوقتم.

?wo wohnen/leben Sie?
کجا زندگی میکنید؟ساکنید؟

?was gibt es neues?
?was geht ab?
?wie geht’s?
چخبر؟

?Ich verstehe nicht. ??
نمیفهمم.

 

اصطلاحات شماره 5 :

?Können Sie das bitte wiederholen??
میشه لطفا تکرار کنید؟

?Sprechen Sie Englisch?
انگلیسی حرف میزنید؟

?Können Sie das übersetzen?
میشه ترجمش کنید؟

?wo/wie/was/warum/wann/wer?
کجا/چطور/چه چیزی/چرا/چه موقع/چه کسی؟

Tags: , , ,