برخی صفت ها در زبان انگلیسی

?صفت‌ها می‌توانند در موقعیت‌ها و جاهای مختلفی در یک جمله ظاهر شوند که در زیر به مهمترین این موقعیت‌ها اشاره می‌شود:

?1- قبل از یک اسم:

?a good man,
?an old car,
?the green carpet

?گاهی بیش از یک صفت، اسمی را توصیف می‌کنند:

?a good young man,
?the beautiful green carpet

?2- پس از فعل be:

?You are beautiful.

?She is fat.

?The bus is late.

?بجز فعل be، افعال دیگری نیز مانندseem، look، become و stay
می‌توانند قبل از صفت قرار بگیرند:

?It looks interesting
جالب به نظر می‌رسد.

?It is becoming sunny.
هوا دارد آفتابی می‌شود.

?3- پس از the، که در این صورت کلمه اصلی یک عبارت اسمی محسوب می‌شود:

?the young جوانان

?the old پیران

?the dead مردگان

?the English انگلیسی‌ها

?4- بعد از برخی افعال، یک صفت می‌تواند به دنبال مفعول بیاید :

?I consider myself lucky.

?Her behaviour made him angry.


تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم

تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در مالزی ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در اصفهان ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در تهران ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در کرج ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در شیراز ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در مشهد ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در تبریز ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی اصفهان

تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل

تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل اصفهان ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل کرج ، آموزش خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، قیمت تدریسخصوصی زبان انگلیسی در منزل ، هزینه تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در خانه ، آموزش خصوصی مکالمه زبان انگلیسی در منزل

زبان ا

Tags: , , , , , ,