زمان آینده ساده در تدریس خصوصی زبان

 

?زمان آینده ساده

?Simple Future Tense

? طرز ساختن:

فاعل+ shall/ will + مصدر بدون to

نكته1: در اول شخص مفرد و جمع از فعل معین shall و در بقیه اشخاص از will استفاده می شود.

نكته2: در موقع سوال در دوم شخص در صورتی که منظور گوینده درخواست و تقاضا باشد از will استفاده می کنن:

آیا ممکن است در را باز کنید؟

Will you open the door?

ولی اگر صرفاً آینده سوالی معمولی مورد نظر باشد جمله فوق به این ترتیب خواهد بود:

آیا در را باز خواهید کرد؟

Shall you open the door?

کاربرد will , shall منظورهای مختلفی را بیان می کند که در زیر به آنها اشاره می کنیم:

الف_ will در اول شخص به جای shall مفهوم قصد و قول و یا تمایل دارد:

قول می دهم این کار را برای شما انجام دهم.

I will do it for you.

ب_ در دوم شخص مفرد و جمع کاربرد shall به جای will در حالت منفی و سوالی بیان تهدید و یا قول است که گوینده در مورد مخاطب خود به کار می برد:

این کار را نخواهی کرد.

You shall not do it.

پ_ کاربرد shall در سوم شخص مفرد و جمع مبین تهدید و یا قولی است که گوینده در مورد سوم شخص مخاطب خود می دهد:

این مسئله را حل خواهدکرد.

He shall solve this problem.

ت_ در دوم شخص مفرد و جمع همچنین در سوم شخص مفرد و جمع آوری برای بیان اجازه،shall به کار می برند:

You shall see him if you want.

ث_ ترکیب shall we معادل let us بوده و مفهوم کسب اجازه است.

?زمان آینده ساده

اجازه می دهید بازی را آغاز کنیم؟

Shall we begin the play?

?موارد استعمال:

برای بیان کارهایی که در زمان معینی در آینده احتمال وقوع دارد:

We shall take an exam next month.

یادآوری1_ در انگلیسی آمریکایی امروزه فعل will را برای تمام اشخاص به کار می برند.

یادآوری2_ افعال:hope, want, intend, promise, except, choose,like, mean به جای فعل آینده به کار برده می شود:

He hopes to visit Europe next summer.

یادآوری3_ افعال ناقص در آینده به کار نمیروند و به جای آنها از افعال مترادف آنها استفاده می شود مانند can که در آینده به صورت be able به کار می رود:

I shall we able to finish my article tonight.

توجه1_ یکی دیگر از فرمول هایی که در آینده به کار می رود:

فاعل + be going to + مصدر

این فرمول از آینده صرفاً برای کارهای قطعی و معین در آینده است.موقع ترجمه این ترکیب در فارسی از عبارات نظیر قصد دارم،می خواهم،و غیره استفاده می کنند:

میخواهند ما را به شام دعوت نمایند.

They are going to invite us to dinner.

توجه2_ غیر از دو فرمول بالا که بررسی گردید برای آینده نزدیک از دو ترکیب

“to be about to” و “to be on the point of” نیز استفاده می کنند:

در شرف اتمام کار خویش است.

He is about to finish his work.

قصد فرار دارند.

They are on the point of running away.

تدریس خصوصی زبان

Tags: , , , , , , ,