سه چیزهای مهم در زندگی

☝️سه چیز در زندگی قابل برگشت نیستند.

? Time                           زمان ?

? Words                       کلمات ?

? Opportunity             موقعیت ?

? Three things in life that can destroy a man/woman

☝️سه در زندگی انسان را خراب می کنند.

? Alcohl                          الکل ?

? Pride                           غرور ?

? Anger                    عصبانیت ?

? Three things that make a man/woman

☝️سه چیز انسانها رو می سازند.

? Hard work            کار سخت ?

? Sincerity            صدق و صفا ?

? Commitment               تعهد ?

? Three things in life that are most valuableً

☝️ سه چیز د زندگی خیلی با ارزش هستند.

? Love                           عشق ?

? Self-confidenceاعتماد به نفس?

? Friends                    دوستان ?

? Three things in life that may never be lost

☝️سه چیز در زندگی هستند که نباید از بین بروند.

? Peace                       آرامش ?

? Hope                           امید ?

? Honesty                  صداقت ?


تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم

تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در مالزی ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در اصفهان ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در تهران ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در کرج ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در شیراز ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در مشهد ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در تبریز ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی اصفهان

تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل

تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل اصفهان ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل کرج ، آموزش خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، قیمت تدریسخصوصی زبان انگلیسی در منزل ، هزینه تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در خانه ، آموزش خصوصی مکالمه زبان انگلیسی در منزل

Tags: , , , , , ,