شخصیت افراد

 

تدریس خصوصی زبان انگلیسی

???  قسمت اول ???

1- نسبتاً اجتماعی است
?He‘s quite sociable

2- نسبتاً گوشه گیر است

?He’s rather unsociable

3- من مهربان و صمیمی هستم

?I’m kind and friendly

4- خودم را مهربان و صمیمی می دانم

❇️I consider myself kind and friendly
5- او راستگو(درستکار)/ نادرست است

?He’s honest/ dishonest

6- او آرام/ عصبی است

✴️He’s calm/nervy

7- او اجتماعی(زود جوش) / گوشه گیر(دیر جوش) است

♐️He’s sociable/unsociable

8- او خوش اخلاق/ بد اخلاق است.

?He’s good-tempered/bad-tempered.

9- او صمیمی(خوش برخورد) است/ او چندان صمیمی نیست.

☪He’s friendly/ rather unfriendly.

10- او خنده رو/افسرده است.

?️He’s cheerful/depressed.

11- او پر حرف/ کم حرف است.

?He’s talkative/quiet.

12- او خوش صحبت/ کسل کننده است.

✅He’s entertaining/boring.

13- او خجالتی/پررو است.

?He’s shy/ cheeky.

14- او مودب/ بی ادب است.

✴️He’s polite/impolite.


تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم

تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در مالزی ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در اصفهان ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در تهران ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در کرج ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در شیراز ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در مشهد ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در تبریز ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی اصفهان

تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل

تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل اصفهان ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل کرج ، آموزش خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، قیمت تدریسخصوصی زبان انگلیسی در منزل ، هزینه تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در خانه ، آموزش خصوصی مکالمه زبان انگلیسی در منزل