عبارتهایی برای روحیه دادن

english

?Cheer up! / Chin up!
?غمت نباشه- شاد باش دیگه

?Smile!
?بخند دیگه

?It’s not the end of the world.
?دنیا که به آخر نرسیده

?Worse things happen at sea.
?ممکن بود بدتر از اینا باشه

?Look on the bright side…….
?جنبه مثبت قضیه رونگاه کن.نیمه پر لیوان رو ببین

?Every cloud (has a silver lining).
?پایان شب سیه سپید است

?Practice makes perfect.
?با تمرین درست میشه

?There are plenty more fish in the sea.
?قحطی ادم که نیومده( در شکست عشقی )

?Lighten up!
?انقدر اخم نکن. یکم شاد باش

?There’s no use crying over spilt milk.
?کاریه که شده بیخیال دیگه..اب رفته بجوی باز نگردد


تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم

تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در مالزی ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در اصفهان ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در تهران ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در کرج ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در شیراز ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در مشهد ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در تبریز ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی اصفهان

تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل

تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل اصفهان ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل کرج ، آموزش خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، قیمت تدریسخصوصی زبان انگلیسی در منزل ، هزینه تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در خانه ، آموزش خصوصی مکالمه زبان انگلیسی در منزل

Tags: , , , , , , , , , , ,