فعل هایی که همراه با Go می آیند

?Go abroad
?خارج رفتن

?Go astray
?گم شدن/راه اشتباه رفتن

?Go bad
?فاسد شدن/ خراب شدن

?Go bald
?کچل شدن

?Go bankrupt
?ورشکست شدن

?Go blind
?کور شدن

?Go crazy
?دیوانه شدن

?Go dark
?تاریک شدن

?Go deaf
?کر شدن

?Go fishing
?ماهیگیری کردن

?Go mad
?روانی شدن/ هیجان زده شدن

?Go missing
?گم شدن/ ناپدید شدن

?Go online
?آنلاین شدن

?Go out of business
?ورشکست شدن

?Go overseas
?خارج رفتن. آن ور آب رفتن

?Go quiet.
?ساکت شدن

?Go sailing.
?دریا نوردی رفتن.

?Go to war.
?جنگ کردن

?Go at someone
?به کسی حمله کردن.

?یک نمونه مثال برایتان میزنم .سایر موارد را خودتان برای خود مثال بزنید:

The wild tiger go at me in the zoo

ببر وحشی در باغ وحش به من حمله کرد

جهت آموزش تدریس خصوصی زبان آلمانی با شماره های موسسه تماس بگیرید

تا از مشاوره های رایگان ما استفاده کنید.

88936878 – 09123839586


تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم

تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در مالزی ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در اصفهان ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در تهران ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در کرج ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در شیراز ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در مشهد ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در تبریز ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی اصفهان

تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل

تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل اصفهان ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل کرج ، آموزش خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، قیمت تدریسخصوصی زبان انگلیسی در منزل ، هزینه تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در خانه ، آموزش خصوصی مکالمه زبان انگلیسی در منزل

Tags: , , , , , , ,