قربون صدقه رفتن در انگلیسی

در انگلیسی یه سری عبارتها دارند که محبت آمیز هستند و برای همیقربون صدقه رفتن در انگلیسی
در انگلیسی یه سری عبارتها دارند که محبت آمیز هستند و برای همین منظور استفاده میشوند

oh darling!
اوه؛ عزیزم

There is a dear
یه عزیزی داریم اینجا (نزدیک به قربونت برم خودمون)

I’d die for you
بمیرم برات
I cherish you
تو را گرامی میدارم

I want a lifetime with you
میخوام کل زندگی رو با تو باشم

I adore you
عشق میورزم بهت/ میپرستم ات

I am better because of you
چون تو با منی من بهتر ام

I need you by my side
من تو رو کنار خودم نیاز دارم

I cannot stop thinking about you
نمیتونم از فکرت بیام بیرون/ همه اش به تو فکر میکنم

My love for you is unconditional and eternal
عشق من به تو بدون قید و شرط و همیشگی است

I love you
عاشقت ام

You complete me
تو من را کامل میکنی

You mean the world to me
تو برام یک دنیا ارزش داری

You cast a spell on me
تو من رو افسون/جادو میکنی

You light up my life
تو زندگی ام رو روشن میکنی

You stole my heart
تو قلبم رو دزدیدی

You hold the key to my heart
تو کلید قلبم رو داری

You lift me up
تو منو بالا میبری

You rock my world
تو زندگی ام رو جریان و تکان میدهی

You make my heart skip a beat
تو قلبم رو از ضربان متوقف میکنی

You are the light of my life
تو نور زندگی ام هستی

You are a dream come true
تو رویای به واقعیت پیوسته منی

You are all I want
تو همه ی چیزی هستی که من میخواهم

You are the apple of my eye
تو تخم چشمانم هستی

You are the best thing that ever happened to me
تو بهترین چیزی هستی که برام اتفاق افتاده

You are my perfect match
تو بهترین جفت من هستی

You are the one I’ve always wished for
تو همونی هستی که همیشه آرزویش را داشتم

You are the one for me
تو همونی (یکی ایی)هستی که من میخوام

You are my everything
تو همه چیز من هستی

You are my heart’s desire
تو خواسته قلب من هستی

You are my life
تو زندگی من هستی

You are my world
تو دنیای من هستی

You are my treasure
تو ثروت و گنجینه من هستی

You are my one and only
تو تنها معشوق من هستی

You are my sunshine
تو نور خورشید منی/ همه چیز منی

You are my one true love
تو عشق راستین منی

You are my strength
تو قدرت حرکت منی

You are my reason for living
تو دلیل من برای زندگی هستی
oh darling!
اوه؛ عزیزم

Tags: , , , , , , ,