لیستی از کلمات مشابه در زبان انگلیسی

1⃣ similar words = کلمات مشابه

? Assist = همکاری کردن
? Consist = شامل شدن
? Insist = اصرار کردن
? Resist = مقاومت کردن
? Persist = پافشاری کردن

2⃣ similar words = کلمات مشابه

? Host = میزبان
? Hostle = هتل رایگان
? Hostility = خصومت
? Hospitality = مهمان نوازی

3⃣ similar words = کلمات مشابه

? Generous = سخاوتمند
? Genius = نابغه
? Genuin = اصلی_خالص
? Gorgeous = زیبا

4⃣ similar words = کلمات مشابه

? Suppose = گمان کردن
? Oppose = مخالفت کردن
? Depose = خلع کردن
? Impose = تحمیل کردن
? Dispose = خلاص شدن
? Expose = نمایش دادن_در معرض قرار دادن
? Compose = نوشتن_سرودن

5⃣ similar words = کلمات مشابه

? Accept = پذیرفتن
? Aspect = جنبه
? Except = بجز
? Expect = انتظار داشتن
? Inspect = جست وجو کردن
? Suspect = مضنون بودن
? Respect = احترام گذاشتن

6⃣ similar words = کلمات مشابه

? Reject = رد کردن
? Inject = ترزیق کردن
? Deject = دل شکستن
? Eject = پرتاب کردن_بیرون راندن
? Object=اعتراض کردن
? Adject = ضمیمه کردن

7⃣ similar words = کلمات مشابه

? Supply = فراهم کردن
? Apply = درخواست کردن
? Imply = اشاره کردن_دلالت کردن
? Reply = پاسخ دادن
? Comply = اطاعت کردن

8⃣ similar words = کلمات مشابه

? Refer = اشاره کردن
? Differ = تفاوت داشتن
? Infer = نتیجه گیری کردن
? Offer = پیشنهاد کردن
? Confer = تجمع کردن
? Transfer = انتقال دادن
? Prefer = توجیح دادن
? Suffer = آزار رساندن

9⃣ similar words = کلمات مشابه

? Inverse = معکوس
? Converse = گفتگو کردن
? Reverse = معکوس کردن
? Diverse = تفاوت داشتن_دگرگون کردن
? Adverse = مغایر_ناسازگار

? similar words = کلمات مشابه

? Beard = ریش
? Bread = نان
? Bored = خسته
? Board = تخته_صعود کردن
? Broad = وسیع
? Abroad = خارج
? Breed = پرورش دادن

Tags: , , , , , ,