پیشوندهایی که نشاندهنده زمان و ترتیب است

پیشوندهایی که نشاندهنده زمان و ترتیب است

ipapic

1⃣پیشوند ex ? به معنای پیشین؛ اولین است. به همراه اسامی بکار میرود. مانند:
? ex-president, ex-husband.

2⃣?پیشوند fore : به معنای پیشین؛ قبلی است. به همراه فعل و اسم بکار میرود. مانند:
? foretell,  forewarn,  foreshadow,  foreknowledge, foretaste.

3⃣?پیشوند post : به معنای پس از؛ بعد است. به همراه اسم و صفت بکار میرود. مانند:
? post-war,  post-election,  post-classical.

4⃣?پیشوند pre : به معنای قبل از است. به همراه اسم و صفت بکار میرود. مانند:
? pre-war,  pre-school,  pre-marital.

5⃣?پیشوند re : به معنای دوباره است. به همراه فعل و اسم بکار میرود. مانند:
? rebuild,  reclaim,  re-use,  re-evaluate,  re-analysis,  renew.


تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم

تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در مالزی ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در اصفهان ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در تهران ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در کرج ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در شیراز ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در مشهد ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در تبریز ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی اصفهان

تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل

تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل اصفهان ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل کرج ، آموزش خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، قیمت تدریسخصوصی زبان انگلیسی در منزل ، هزینه تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در خانه ، آموزش خصوصی مکالمه زبان انگلیسی در منزل

Tags: , , , , , , , , , , ,