کلمات زیر بیا نگر تاکید هستند

❤️ Above all
از همه مهم تر.
? Obviously
آشکارا، معلوم بودن که
? Clearly.
به وضوح، مسلما
? Evidently.
از قرار معلوم، ظاهرا.
? Actually.
در حقیقت، واقعا.
? In fact.
در واقع ، در حقىقت.
❤️ certainly
به طور مسلم.
? Definitely.
حتما ، قطعا.
? Extremely.
بى نهاىت، بسىار.
? Indeed.
راستی، در واقع.
? Absolutely.
مسلما، حتما.
? Positively.
قطعا، بی تردید.
❤️ Unquestionably.
بى گمان، مسلما،
? Without a doubt.
بدون تردید


تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم

تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در مالزی ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در اصفهان ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در تهران ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در کرج ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در شیراز ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در مشهد ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در تبریز ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی اصفهان

تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل

تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل اصفهان ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل کرج ، آموزش خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، قیمت تدریسخصوصی زبان انگلیسی در منزل ، هزینه تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در خانه ، آموزش خصوصی مکالمه زبان انگلیسی در منزل

Tags: , , , , , ,