گرامر جمع بستن در زبان انگلیسی

برای جمع بستن یک کبمه در زبان انگلیسی به طور معمول s به انتهای آن کلمه اضافه می کنیم:

bottle ? bottles
cup ? cups

? برای کلماتی که به ch, x, s, و یا ss ختم می شوند es اضافه می کنیم:
box ? boxes
watch ? watches
moss ? mosses
bus ? buses

? برای کلماتی که به f یا fe ختم میشوند،
حرف f را به v تغییر داده و به آن es اضافه می کنیم:
wolf ? wolves
wife ? wives
life ? lives

? برخی از کلمات هم کلمه جمع متفاوتی دارند:

child ? children
woman ? women
man ? men
mouse ? mice

? برای کلماتی هم که به حروف صدادار مثل y یا o ختم می شوند هیچ قانون خاصی نداریم:

baby ? babies
toy ? toys
kidney ? kidneys
potato ? potatoes
memo ? memos
stereo ? stereos

? برخی از کلمات هم شکل جمع و مفردشان یکی است:
sheep ? sheep
deer ? deer

series ? series


تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم

تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در مالزی ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در اصفهان ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در تهران ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در کرج ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در شیراز ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در مشهد ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در تبریز ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی اصفهان

تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل

تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل اصفهان ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل کرج ، آموزش خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، قیمت تدریسخصوصی زبان انگلیسی در منزل ، هزینه تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در خانه ، آموزش خصوصی مکالمه زبان انگلیسی در منزل

 

Tags: , , , , , ,