آموزش ویدئویی زبان فرانسه

حروف زبان فرانسه :

A

آ

B

بِ

C

ث

 D

دِ

E

اُ

F

اِف

G

ژ

H

اَش

I

ای

J

ژی

K

کَ

L

اِل

M

اِم

N

اِن

O

اُ

P

پ

Q

کو

R

اِق

S

اِس

T

تِ

U

ئو

V

وِ

W

دوبل وِ

X

ایکس

Y

ایگ رِک

Z

زِد

 

زبان فرانسه 26 حرف دارد که به طور عمده به دو دسته حروف صدا دار و بیصدا تقسیم می شوند. حروف صدا دار را Voyelle ( وُآیل ) و حروف بی صدا را Consonnes ( کون سون ) می نامند.

حروف صدادار Voyelle: حروفی هستند که به تنهایی و مستقل تلفظ می شوند. این حروف عبارتند از :

y , u , o , e , i , a

 

حروف بی صدا Consonnes: حروفی هستند که بدون دخالت حروف صدادار، تلفظ نمی شوند و شامل بیست حرف باقیمانده است.

 

حرف A : این حرف اگر با حروف مختلف ترکیب شود صدای ویژه ای می دهد.

ل ِ ( شیر) Lait صدای اِ ai
اُسی  ( همچنین)aussi صدای اُ au
مَانتو ( کت )  Manteau صدای اُ eau
پ ِ یِ ( پرداخت )  Payer صدای اِی ay
ت ِ قَ وَ ی ( کار) Travail صدای اَی ail

حرف A در ترکیب با حروف M وN صدای ( آ ) می دهد که به صورت تو دماغی تلفظ می شود.

آنْژْ ( فرشته ) :Ange

ترکیب ai قبل از حروف M و N صدای ( آ ) می دهد و به صورت تو دماغی تلفظ می شود.

فَمْ ( گرسنگی ): Faim

 

حرف C :

Cهمیشه صدای ( ک ) می دهد

سَک ( کیف ): Sac

c در جلوی حروف ( y , i , e ) صدای (س) می دهد.

سُ ( صفت اشاره : این ) : Ce

اگر در جلوی آن حرف h باشد صدای (ش) می دهد.

Chance : شانس  ( شانس )

 

حرف E :

صدای کوتاه اُ می دهد در ترکیب با حروف دیگر تلفظ ویژه ای دارد.

اَلِ ( مصدر فعل رفتن ) Aller
صدای اِ  : Er , Es , Et

اِ Est

در ترکیب با صدای U صدای E کشیده می شود.

بْ لُ ( رنگ آبی ) Bleu

در ترکیب با N و M صدای ( آن ) می دهد.
Entrer : آنْتق ِ  ( مصدر فعل وارد شدن، داخل شدن )

در ترکیب با حرف Z صدای ( اِ ) می دهد.

ن ِ ( بینی ) Nez

اگر E دارای علامت باشد صدای ( اِ ) می دهد.( ѐ و é و ê )

پِ قْ ( پدر) Pѐre

حرف D :

در جلوی حرف J حرف D تلفظ نمی شود

ج Dj

حرف G :

همیشه صدای (گ) می دهد.

سی گَق Cigare

پس از حرف G اگر حروف ( I و Y و E ) بیاید صدای ( ژ ) می دهد.
Garage : گَ قَژ ( گاراژ )

اگر بعد از آن حرف N بیاید صدای (نی ) می دهد و G تلفظ نمی شود

اِس پَنی اُل ( اسپانیا ) Espagnol

حرف H :

حرف H هیچگاه تلفظ نمی شود

Habiter  : اَبیتِ  ( مصدر فعل ساکن شدن )

 

صدای ترکیبی :

PH صدای (ف) می دهد

تِلِفُن ( تلفن ) Téléphone

حرف R :

R در فرانسه صدای (ق) می دهد

مِقْسی ( مرسی ) Merci

معمولا هنگامی که حرف T بعد از R قرار می گیرد صدای (خ) می دهد.

و ِخْت ( سبز ) Verte

 

چند نکته :

تلفظ محدود به موارد بالا نیست و تلفظ را باید به صورت کامل در لغات مختلف و در متن همراه با پشتکار آموخت. در زبان فرانسه استثناهای بسیاری وجود دارد که به مرور باید آموخت. نکته مهم این است که خواندن تلفظ از روی متن کار صحیحی نیست و حتما باید فیلم آموزشی دیده شود .