حروف الفبای آلمانی

حروف الفبای آلمانی

حروف الفبای آلمانی همانند انگلیسی هستند؛ با این حال، چهار حروف دیگر وجود دارد که شما در زبان آلمانی به آنها اشاره می‌کنید: ä، ö، ü و ß. این چهار حرف اضافی بخشی از الفبا نیستند.
چگونه the German Alphabet را تلفظ کنید.

در زیر حروف الفبای آلمانی با یک کلمه همراه با تلفظ آن آمده است. توجه داشته باشید که تلفظ حرف به تنهایی با آنچه در جمله استفاده می‌شود متفاوت باشد.

AlphabetPronunciationGerman Word (With translation)Alphabet
AAhArm (arm)A
BBehBaby (baby)B
CTsehCelsius (celsius)C
DDehDebatte (debate)D
EEhEskimo (eskimo)E
FEffFamilie (family)F
GGehGold (gold)G
HHahHaus (house)H
IIhIdee (idea)I
JYottJanuar (january)J
KKahKaffee (coffee)K
LEllLampe (lamp)L
MEmmMutter (mother)M
NEnnNase (nose)N
OOhOzean (ocean)O
PPehPause (pause)P
QKuhQuiz (quiz)Q
RErrRegen (rain)R
SEssSalami (salami)S
TTehTelefon (telephone)T
UUhUhr (clock)U
VFauVater (father)V
WVehWilkommen (welcome)W
XIksX-Beine (knock-knees)X
YYpsilonYoga (yoga)Y
ZTzettZombie (zombie)Z

آیا متوجه شدید که شباهت ‌های زیادی بین کلمات آلمانی و انگلیسی وجود دارد؟

تلفظات اضافیحروف اضافی ä، ö و ü یک صدای واضح تر ایجاد می‌کنند، بیشتر در جلوی دهان شما ایجاد می‌شود. اینها “Umlaute”  نامیده می‌شود. شما مجبور نیستید تصمیم بگیرید که آیا نقاط بر روی این حروف صدادار قرار دهید، اینها با کلمات خاصی استاندارد می‌شوند. آنها همچنین می‌توانند به صورت ae، oe و ue نوشته شوند اما این کمتر رایج است.تلفظ نامتجانس بی ß، به نظر می‌رسد مانند B است “esszett” نامیده می‌شود. هیچ کلمه ای وجود ندارد که با ß شروع شود، بنابراین شما تنها در موارد زیر می‌توانید آن را مشاهده کنید.

 

UmlautApproximate English SoundGerman ExampleUmlaut
ÄcatMädchen (girl)Ä
ÄcatKäse (cheese)Ä
ÖturnÖffnung (opening)Ö
Öturnschön (nice)Ö
ÜJerusalemfünf (five)Ü
ÜJerusalemTür (door)Ü

 

برای یادگیری بیشتر این زبان شیرین ما را دنبال کنید.

Tags: ,