Tag Archive: تدریس خصوصی زبان

سه چیزهای مهم در زندگی

☝️سه چیز در زندگی قابل برگشت نیستند. ? Time                           زمان ? ? Words                       کلمات ? ? Opportunity             موقعیت ? ?... ادامه مطلب